send link to app

Dò Xổ Số


4.8 ( 528 ratings )
辞書/辞典/その他 ライフスタイル
開発者 Vinova Pte. Ltd
無料

Đây là ứng dụng miễn phí với giao diện đẹp và tiện lợi nhất hiện nay, giúp bạn dò xổ số chính xác và nhanh nhất.
Các chức năng chính:
- Nhận thông báo khi tới giờ xổ số
- Xem xổ số theo ngày và tỉnh/ thành phố
- Dò xổ số nhanh

This is a free app with sleek and easy to use UI/UX, which helps you to scan for lottery quickly and accurately.
Main features:
- Notification for latest lottery results
- Check lottery result for date and city
- Scan for your number.